Fakta om ADHD

Typiska symtom vid ADHD

De primära symtomen vid ADHD består av uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet. Problemen hos förskolebarn med ADHD domineras oftast av deras överaktivitet. Barnen är ständigt i rörelse, de hoppar, springer och klättrar. Deras lek blir fort splittrad och samvaron med andra barn är ofta fylld av konflikter. Barnen har snabba humörsvängningar, och små frustrationer medför inte sällan utbrott. De är krävande för sina föräldrar genom att deras handlande är så impulsivt och oförutsägbart.

Barn, koncentrationssvårigheter och ADHD

I skolåldern ställs högre krav på att barn ska kunna koncentrera sig och slutföra sina arbetsuppgifter. Barn med ADHD har ofta koncentrationssvårigheter och därmed svårt att såväl lyssna som att uppfatta instruktioner. Även i skolåldern är det barnens överaktivitet som omgivningen oftast reagerar på. Många barn med ADHD är överaktiva, har svårt att sitta stilla och låter eller pratar mest hela tiden. De har svårt att planera och ta ansvar för sina handlingar utan låter istället ofta impulsen styra. En del barn med ADHD kan beskrivas som dagdrömmare. De sitter ofta i egna tankar, är inte riktigt närvarande i det som sker omkring dem och har mycket svårt att få något gjort.

Humörsvängningar och inlärningssvårigheter vanliga vid ADHD

Många barn med ADHD har också andra svårigheter som de kan behöva hjälp med. Det är vanligt med inlärningssvårigheter, inte minst läs- och skrivsvårigheter. En del barn får humörsvängningar och blir lätt arga eller frustrerade när det inte blir som de tänkt, och de hamnar ofta i konflikt. Många misslyckanden kan leda till besvikelser, ängslan och till och med depressiva symtom.

Sämre motorik med ADHD

Det är vanligt att barn med ADHD har en motorisk osäkerhet. Deras rörelser är dåligt samordnade, slängiga och oprecisa, barnet rör sig klumpigt, slår emot och tar i för hårt. ADHD kan förekomma hos barn med autism eller utvecklingsstörning. ADHD-symtomen minskar ofta med stigande ålder. Hos många vuxna finns dock symtomen kvar i någon form. Det är vanligt att överaktiviteten minskar och i stället ersätts av en inre rastlöshet.

Hur vanligt är ADHD hos barn?

Flera undersökningar har gjorts för att fastställa hur vanlig diagnosen ADHD är. Undersökningarna visar olika resultat, men som medeltal brukar anges att 3-6 procent av alla barn i skolåldern har ADHD av olika svårighetsgrad. ADHD är 2-3 gånger vanligare hos pojkar än flickor.

Hur uppkommer ADHD?

Under åren har många teorier om orsakerna till ADHD framförts. I dag finns en samsyn om att ADHD är ett biologiskt betingat tillstånd. Men man vet att också sociala förhållanden kan ha betydelse för det enskilda barnets problem. De hjärnfunktioner som framför allt är påverkade är sådana som hämmar impulser och styr beteendet, samt funktioner som reglerar vakenhet och alerthet. ADHD börjar inte i vuxen ålder, däremot har symtomen ofta inte uppfattats som ADHD eller utretts förrän senare i livet.

Uppdaterad: 24-02-2015