Diagnos ADHD

Hur ställs diagnosen ADHD?

Diagnosen ADHD ställs efter en noggrann utredning av olika yrkesgrupper, främst läkare med specialkunskaper och psykologer. Framför allt bygger en korrekt diagnos på omgivningens beskrivningar av barnets symtom och utveckling. I en utredning ingår även en bedömning av barnets motorik och eventuellt andra kroppsliga problem. Psykologiska undersökningar där man bedömer utvecklingsnivå samt funktioner som koncentrationsförmåga, språkutveckling och inlärningsförmåga är viktiga.

Barnets problem i en vardag med ADHD

Då ett barn har ADHD har det olika typer av problem i sina vardagsmiljöer. Därför är det viktigt att få uppgifter om hur barnet fungerar i sin omgivning, inte bara från dess föräldrar utan också från personal i barnomsorg och skola.

Hur diagnostiseras ADHD hos vuxna?

Att ställa diagnosen ADHD hos ungdomar och vuxna kräver kartläggning av de nuvarande svårigheterna, men också av de symtom som fanns redan i barndomen. Den informationen hämtas genom intervjuer med patienten och närstående. Det är också viktigt att ta reda på om någon annan psykisk eller kroppslig sjukdom ligger bakom personens ADHD-symtom, eller delar av problemen. Psykologtestning är värdefullt liksom i vissa fall även en funktionsbedömning av arbetsterapeut.

Uppdaterad: 24-02-2015