Behandling ADHD

Behandling av ADHD

Det är viktigt att från början förstå att problemen vid ADHD inte beror på att barnet är oartigt eller ouppfostrat. ADHD är ett funktionshinder. Den första delen av behandlingen går därför ut på att hjälpa personer omkring barnet att förstå detta. En god insikt i vad ADHD är och dess orsaker bidrar till att minska föräldrarnas skuldkänslor och underlättar deras delaktighet i den fortsatta behandlingen. Den kunskapen är också viktig för till exempel partner, arbetsgivare och andra som står personen nära senare i livet.

Rådgivning, rutiner och stöd viktigt vid ADHD

De som finns nära barnet, i första hand i hemmet men efterhand också personal i skola eller barnomsorg, bör delta i en grundlig diskussion om vilken hjälp barnet behöver. Det finns skillnader från barn till barn men några förhållningssätt är viktiga för de allra flesta. Man bör se till att barnet får en trygg, förutsägbar och välstrukturerad vardag. Det är till exempel viktigt med rutiner för skolarbetet, enkla regler och överkomliga uppgifter. En varierad och strukturerad undervisning med täta pauser och korta inlärningspass underlättar barnets motivation för inlärning.

ADHD kräver mycket av anhöriga

Det är önskvärt att också hemma skapa en lugn och strukturerad vardag med till exempel fasta mat- och sovtider. Det är viktigt att vara konsekvent – inte minst att berömma, uppmuntra och belöna när det finns grund till det. ADHD kräver mycket av de anhöriga. Alla med ADHD ska känna sig uppskattade och omtyckta – även om de ibland gör saker som man i omgivningen tycker illa om.

Anhöriga behöver också stöd vid ADHD

Ibland är belastningen på familjen så stor att man behöver insatser från socialtjänsten, till exempel i form av avlastning. Vissa barn med särskilt omfattande och komplexa funktionshinder kan ha rätt till stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I skolan behövs nästan alltid en tillrättalagd undervisning med en anpassad pedagogik och ofta specialpedagogiska insatser. I vuxenlivet kan ”god man”, arbetsförmedling och samordning av insatser från olika vård- och myndighetskontakter vara viktiga.

Läkemedel för behandling av ADHD

Det finns i dag omfattande erfarenheter av att läkemedelsbehandling av barn över 6 års ålder, ungdomar och vuxna vid ADHD kan vara positivt i kombination med andra åtgärder. Förutsättning för en lyckad behandling med läkemedel är en korrekt ADHD-diagnos. Förståelse för individen och dess svårigheter samt nödvändigt stöd ska finnas innan läkemedelsbehandling blir aktuellt. Det kan inte nog understrykas att medicinering inte ska vara den enda åtgärden och att icke-farmakologiska strategier ska prövas innan läkemedelsbehandling. Beslutet om behandlingen och dess omfattning bör fattas av en läkare med specialistkunskaper.

Medicinering mot ADHD:s kärnsymtom

Läkemedelsbehandling vid ADHD är ofta föremål för debatt. Men det finns i dag omfattande kunskap om att läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet kan vara ett bra och effektivt sätt att behandla ADHD och dess kärnsymtom koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Utvärdering av läkemedelsbehandlingen och medicinering ska göras regelbundet.

Uppdaterad: 24-02-2015